Regulamin

Postanowienia ogólne.

* Korzystanie z serwisu jest bezpłatne zarówno dla sprzedawców jak i klientów. Serwis nie pobiera żadnych opłat w tym prowizji, nie uczestniczy w przekazywaniu płatności, ani w żaden inny sposób nie pośredniczy pomiędzy sprzedawcą a klientem w inny sposób niż przekazanie danych o zamówieniu. * Operatorem Serwisu jest STIDIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000462225; NIP: PL 8971788302, REGON 022085315, kapitał założycielski 5000 zł wpłacony w całości). Przedstawicielem odpowiedzialnym za jego prowadzenie jest Tymoteusz A. Góral. Kontakt z operatorem jest możliwy pod adresem email: operator@tylkonawynos.pl

Dla klientów

* Serwis nie weryfikuje sprzedawców i nie odpowiada za przebieg realizacji zamówienia w zakresie, na który nie ma realnego wpływu. * Serwis zbiera informacje niezbędne do realizacji usługi. * Serwis nie pobiera żadnych opłat. * Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez sprzedawcę. W celu potwierdzenia zamówienia sprzedawca skontaktuje się z klientem. * W związku ze złożeniem zamówienia u sprzedawcy, między klientem a Serwisem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Dla sprzedawców

* Serwis nie weryfikuje klientów ani prawdziwości podawanych przez nich informacji. * Serwis nie pobiera żadnych opłat. * Serwis nie pośredniczy w płatności. * Każdy sprzedawca korzystający z serwisu jest zobowiązany do pobierania opłat od klientów tylko i wyłącznie przy odbiorze lub dostarczeniu zamówienia. Serwis nie wyraża zgody na pobieranie opłat z góry w związku z zamówieniami złożonymi przez Serwis. * Sprzedawca jest zobowiązany do skontaktowania się z klientem w ciągu 1 godziny (w ramach godzin pracy) od złożenia w celu potwierdzenia lub odrzucenia zamówienia. * Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania każdego sprzedawcy z uzasadnionego powodu, na przykład w związku ze złamaniem niniejszego regulaminu. * Sprzedawca, który chce zakończyć prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Serwisu jest zobowiązany do usunięcia wszystkich produktów z systemu.

Postanowienia końcowe

* Regulamin wchodzi w życie 17 marca 2020 i obowiązuje do ogłoszenia jego zmiany. * Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.